Klinisk översikt

Dokumenterad effekt och säkerhet.
 

Nyhetsbrev

Ta del av de senaste nyheterna inom hjärtkärlområdet.

Beställ material

Beställ material om Praluent.
 

Praluent 75 mg and 150 mg pens

Praluent effekt och säkerhet

Den enda PCSK9-hämmaren som är subventionerad för 3 doseringsalternativ. Detta gör att behandlingen kan anpassas till dina patienters behov av LDL-kolesterolsänkning

Läs mer om Praluent och det kliniska prövningsprogrammet


 

Sammanfattning av reslutaten från ODYSSEY OUTCOMES (eng)


 


 

Missa inte våra utbildningar och webbinarier inom hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi.

2019 ESC/EAS dyslipidemiriktlinjer – kommentarer från Prof. Greg Schwartz, Dr. Pankaj Gupta, Prof. Gaetano De Ferrari med flera (eng)

Vilka patienter bör behandlas med Praluent

 

Praluent är särskilt utvecklat för personer med mycket hög kardiovaskulär risk som inte har fått kontroll på
sitt kolesterolvärde med statiner.

 

Vilka patienter bör behandlas med Praluent

Praluent (alirokumab) är ett behandlingsalternativ vid hyperlipidemi som hämmar PCSK9 och därmed minskar LDL-kolesterol, triglyceridrika restpartiklar av VLDL (lipoprotein med mycket låg densitet) och lipoproteiner med intermediär densitet (IDL). Alirokumab-behandling kan därför ge minskningar av apolipoprotein B (Apo B), non-HDL-kolesterol (HDL=högdensitetslipoprotein) och triglycerider (TG). Alirokumab ger också minskningar av  lipoprotein (a) [Lp(a)], vilket är en form av LDL som binder till apolipoprotein (a).

Efter ett akut koronart syndrom ger Praluent minskad risk för det sammansatta effektmåttet kardiovaskulära händelser och död i koronarsjukdom19*

*Hazard ratio 0,85, 95 % konfidensintervall 0,78-0,93, p<0,001, absolut riskreduktion 1,6 %

Praulent är den första FDA-godkända PCSK9-hämmaren med tre doseringsalternativ som gör att behandlingen kan anpassas till dina patienters behov av LDL-kolesterolsänkning.19

Så fungerar Praluent
 

Alirokumab är en fullt human monoklonal IgG1-antikropp som med hög affinitet och specificitet binder till proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9 (PCSK9). PCSK9 binder till LDL-receptorer på hepatocyternas yta och och främjar LDL-receptorernas nedbrytning i levern (LDL=lågdensitetslipoprotein). LDL-receptorn är den primära receptorn för cirkulerande LDL. PCSK9-medierad minskning av LDL-receptornivåerna leder därför till högre blodnivåer av LDL kolesterol. Genom att hämma PCSK9:s bindning till LDL-receptorerna så ökar alirokumab antalet tillgängliga LDL-receptorer varigenom LDL-nivåerna sänks.

Praluent finns i två dosnivåer, inledningsvis 75 mg och vid behov av ytterligare LDL-sänkning finns även 150 mg.
 

Vilka patienter bör behandlas med Praluent

Praluent är särskilt utvecklat för personer med mycket hög kardiovaskulär risk som inte har fått kontroll på sitt kolesterolvärde med statiner.

Patienter med kardiovaskulär risk påverkas av flera faktorer varav några är lipidrelaterade.2-9

Särskilt utsatta är de med:

  • manifest aterosklerotisk sjukdom (till exempel genomgången hjärtinfarkt)
  • statinintolerans
  • heterozygot familjär hyperkolesterolemi (HeFH)3, 12, 20

Studier visar att dessa högriskgrupper kan bli hjälpta av Praluent, över 75 procent av patienter med mycket hög kardiovaskulär risk nådde sina målvärden för LDL-kolesterol med 75 mg Praluent varannan vecka.19

Efter ett akut koronart syndrom ger Praluent minskad risk för det sammansatta effektmåttet kardiovaskulära händelser och död i koronarsjukdom19


Måluppfyllelsen i kardiovaskulära högriskgrupper1, 12, 14
 

  • 108 315 personer sökte vård för hjärtinfarkt under perioden 1 juli 2006–30 juni 2011. Av dessa avled 29 procent de första 365 dagarna.15
  • 28 procent av patienterna under 80 år som haft en hjärtinfarkt når inte LDL-målet ≤1,8 mmol/l ett år efter infarkten1
  • 79 procent av patienterna med HeFH uppnår inte LDL-målet <2,5 mmol/l.14


Vad är heterozygot familjär hyperkolesterolemi (HeFH)?
 

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi (HeFH) är en autosomalt dominant ärftlig sjukdom. Obehandlad HeFH orsakar en livslång exponering för höga LDL-kolesterolnivåer och därmed en kraftigt förhöjd risk att drabbas av aterosklerossjukdom, särskilt akut hjärtinfarkt.

Hur upptäcks HeFH?
 

Vid HeFH ligger totalkolesterolvärdet på 9–14 mmol/l med en LDL-kolesterolkoncentration på 7–12 mmol/l.

Om sjukdomen inte upptäcks i tid kan de höga LDL-kolesterolnivåerna leda till koronar hjärtsjukdom med symtom i form av angina pektoris och akut hjärtinfarkt. Vid akut hjärtinfarkt som relateras till HeFH drabbas män vanligtvis i 30–40-årsåldern och kvinnor vid 40-50 års ålder.10

Hur vanligt är HeFH?
 

I Sverige uppskattas cirka 35 000 individer ha HeFH men av dem har bara ett fåtal blivit diagnosticerade. Just underdiagnostiken vid HeFH är ett stort problem eftersom sjukdomen är behandlingsbar med tidigt insatta effektiva kolesterolsänkande läkemedel. Med rätt behandling kan överlevnaden vid HeFH kraftigt förbättras.10

Ladda ner broschyr om HeFH (riktad till vårdpersonal och patient)

Referenslista

Intervjuer med föreläsare under ”Vinsterna med ett strukturerat omhändertagande av patienter efter akut koronart syndrom (AKS)” 19 november 2021

Under mötet den 19 november 2021, fick vi lyssna till flera föreläsare som diskuterade vinsterna med ett strukturerat omhändertagande efter AKS.

Mattias Lidin, specialist- och universitetssjuksköterska från Karolinska Sjukhuset, delade med sig av de kostråd han brukar ge sina patienter för att förebygga hjärt-kärlproblematik.

Klicka på bilden för att komma till sidan med inspelningarna.

Externa länkar
 

SanofiPro.se
- här hittar du som är sjukvårdspersonal allt från läkemedelsinformation och webinarier till patientmaterial och instruktionsfilmer från Sanofi. Registrera dig för fri tillgång till hela biblioteket!

PCSK9 Forum

European Society of Cardiology

Patientföreningen FH Sverige

FH-testet

Se filmen: Vad är FH?