Dosering

LDL-reduktion i två dosnivåer

Praluent finns i två styrkor, 75 eller 150 mg, som subkutan injektion med förfylld penna varannan vecka, samt 300 mg (150 mg x 2) var fjärde vecka

  • Praluent-doseringen kan anpassas till dina patienters behov där målet är att behandla med lägsta möjliga dos som krävs för att uppnå önskad LDL-sänkning.
  • Rekommenderad startdos av Praluent är 75 mg. Som tillägg till diet och högst tolererad statindos sänks ofta LDL-kolesterolet tillräckligt med 75 mg.
  • Om LDL-svaret är otillräckligt kan dosen höjas till den maximala om 150 mg varannan vecka.
  • LDL-kolesterolnivåerna mäts fyra till åtta veckor från behandlingsstart eller dosändring för att bedöma behandlingssvaret och justera dosen (med upp- eller nedtitrering) vid behov.

Praluent förfylld penna som visar två olika doseringar - 75 mg Q2W och 150 mg Q2W - för självadministrering

Praluent är indicerat hos vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär samt icke-familjär) eller blandad dyslipidemi som tillägg till diet:

  • I kombination med en statin, eller statin i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som inte når målvärdet för LDL-kolesterol med högsta tolererade statindos.
  • Ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som är statinintoleranta.
  • Ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling när statinbehandling är kontraindicerad.

Effekt och Säkerhet Praluent

En patient som missar en dos ska anvisas att ta injektionen inom 7 dagar från den missade dosen och sedan återgå till det vanliga doseringsschemat.

Om den missade dosen inte tas inom 7 dagar ska patienten anvisas att vänta till nästa dos i det vanliga doseringsschemat.