Biverkningar

Generellt få biverkningar och låg interaktionsrisk

  • 2 476 patienter behandlades med Praluent varav drygt hälften under minst ett år, motsvarande 2 758 patientår20
  • Ingen skillnad i säkerhetsprofil observerades mellan de två doserna (75 mg och 150 mg)19

Ger Praluent biverkningar?

Praluent ger generellt få och milda biverkningar.

Praluent ger få och milda biverkningar som lokal reaktion på hud vid injektionsstället och övre luftvägsinfektion i andningsorgan. I sällsynta fall ger Praluent en allergisk reaktion på huden med urtikaria.

Beskrivning av biverkningar19

Lokala reaktioner vid injektionsstället såsom erytem/rodnad, klåda, svullnad och smärta/ ömhet rapporterades hos 6,1 procent av patienter som behandlades med alirokumab jämfört med 4,1 procent i kontrollgruppen (som fick placeboinjektioner).

De flesta reaktioner vid injektionsstället var övergående och av mild intensitet. Andelen behandlingsavbrott på grund av reaktioner vid injektionsstället var jämförbar mellan de två grupperna (0,2 procent i alirokumabgruppen gentemot 0,3 procent i kontrollgruppen).

Allmänna allergiska reaktioner var sällsynta men rapporterades mer frekvent i alirokumabgruppen (8,1 procent av patienterna) än i kontrollgruppen (7,0 procent av patienterna), huvudsakligen beroende på en skillnad i förekomsten av klåda. De observerade fallen av klåda var ändå generellt milda och övergående.

För rapportering av biverkan

För rapportering av biverkan gällande Praluent hänvisar vi till telefonnummer 08-634 50 00.

Interaktioner - alirokumabs effekter på andra läkemedel19

Eftersom alirokumab är ett biologiskt läkemedel förväntas inga farmakokinetiska effekter av alirokumab på andra läkemedel eller effekter på cytokrom P450-enzymer.

Andra läkemedels effekter på alirokumab

Statiner och andra lipidmodifierande behandlingar ökar produktionen av PCSK9, målproteinet för alirokumab. Detta leder till ökad målmedierad clearance och minskad systemisk exponering för alirokumab.

Jämfört med alirokumab i monoterapi är exponeringen ungefär 40 procent, 15 procent, och 35 procent lägre när det används samtidigt med statiner, ezetimib och fenofibrat. Effekten på LDL-kolesterol kvarstår under doseringsintervallet, vid administrering av alirokumab varannan vecka.Externa länkar
 

SanofiPro.se
- här hittar du som är sjukvårdspersonal allt från läkemedelsinformation och webinarier till patientmaterial och instruktionsfilmer från Sanofi. Registrera dig för fri tillgång till hela biblioteket!

PCSK9 Forum

European Society of Cardiology

Patientföreningen FH Sverige

FH-testet

Se filmen: Vad är FH?