Klinisk översikt

Dokumenterad effekt och säkerhet.

Nyhetsbrev

Ta del av de senaste nyheterna inom hjärtkärlområdet.

Beställ material

Beställ material om Praluent.

Praluent 75 mg and 150 mg pens

Praluent effekt och säkerhet

Praulent är den första FDA-godkända PCSK9-hämmaren med två dosnivåer som gör att behandlingen kan anpassas till dina patienters behov av LDL-kolesterolsänkning.19

Kvinna med laptop och kaffe

Missa inte våra utbildningar och webbinarier inom hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi.

Vem behöver Praluent?

Praluent är särskilt utvecklat för personer med mycket hög kardiovaskulär risk som inte har fått kontroll på sitt kolesterolvärde med statiner.

Vad är Praluent?

Praluent (alirokumab) är ett behandlingsalternativ vid hyperlipidemi som hämmar PCSK9 och därmed minskar LDL-kolesterol, triglyceridrika restpartiklar av VLDL (lipoprotein med mycket låg densitet) och lipoproteiner med intermediär densitet (IDL). Alirokumab-behandling kan därför ge minskningar av apolipoprotein B (Apo B), non-HDL-kolesterol (HDL=högdensitetslipoprotein) och triglycerider (TG). Alirokumab ger också minskningar av  lipoprotein (a) [Lp(a)], vilket är en form av LDL som binder till apolipoprotein (a).

Efter ett akut koronart syndrom ger Praluent minskad risk för det sammansatta effektmåttet kardiovaskulära händelser och död i koronarsjukdom19 *

Praulent är den första FDA-godkända PCSK9-hämmaren med två dosnivåer som gör att behandlingen kan anpassas till dina patienters behov av LDL-kolesterolsänkning.19

*Hazard ratio 0,85, 95 % konfidensintervall 0,78-0,93, p<0,001, absolut riskreduktion 1,6 %

Så fungerar Praluent

Alirokumab är en fullt human monoklonal IgG1-antikropp som med hög affinitet och specificitet binder till proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9 (PCSK9). PCSK9 binder till LDL-receptorer på hepatocyternas yta och och främjar LDL-receptorernas nedbrytning i levern (LDL=lågdensitetslipoprotein). LDL-receptorn är den primära receptorn för cirkulerande LDL. PCSK9-medierad minskning av LDL-receptornivåerna leder därför till högre blodnivåer av LDL kolesterol. Genom att hämma PCSK9:s bindning till LDL-receptorerna så ökar alirokumab antalet tillgängliga LDL-receptorer varigenom LDL-nivåerna sänks.

Praluent finns i två dosnivåer, inledningsvis 75 mg och vid behov av ytterligare LDL-sänkning finns även 150 mg.

Vem behöver Praluent?

Praluent är särskilt utvecklat för personer med mycket hög kardiovaskulär risk som inte har fått kontroll på sitt kolesterolvärde med statiner.

Patienter med kardiovaskulär risk påverkas av flera faktorer varav några är lipidrelaterade.2-9

Särskilt utsatta är de med:

 • manifest aterosklerotisk sjukdom (till exempel genomgången hjärtinfarkt)
 • statinintolerans
 • heterozygot familjär hyperkolesterolemi (HeFH)3,12,20

Studier visar att dessa högriskgrupper kan bli hjälpta av Praluent, över 75 procent av patienter med mycket hög kardiovaskulär risk nådde sina målvärden för LDL-kolesterol med 75 mg Praluent varannan vecka.19

Efter ett akut koronart syndrom ger Praluent minskad risk för det sammansatta effektmåttet kardiovaskulära händelser och död i koronarsjukdom19

Måluppfyllelsen i kardiovaskulära högriskgrupper1,12,14

 • 108 315 personer sökte vård för hjärtinfarkt under perioden 1 juli 2006–30 juni 2011. Av dessa avled 29 procent de första 365 dagarna.15
 • 60 procent av patienterna under 80 år som haft en hjärtinfarkt når inte LDL-målet ≤1,8 mmol/l ett år efter infarkten1
 • 79 procent av patienterna med HeFH uppnår inte LDL-målet <2,5 mmol/l.14

Vad är heterozygot familjär hyperkolesterolemi (HeFH)?

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi (HeFH) är en autosomalt dominant ärftlig sjukdom. Obehandlad HeFH orsakar en livslång exponering för höga LDL-kolesterolnivåer och därmed en kraftigt förhöjd risk att drabbas av aterosklerossjukdom, särskilt akut hjärtinfarkt.

Hur upptäcks HeFH?

Vid HeFH ligger totalkolesterolvärdet på 9–14 mmol/l med en LDL-kolesterolkoncentration på 7–12 mmol/l.

Om sjukdomen inte upptäcks i tid kan de höga LDL-kolesterolnivåerna leda till koronar hjärtsjukdom med symtom i form av angina pektoris och akut hjärtinfarkt. Vid akut hjärtinfarkt som relateras till HeFH drabbas män vanligtvis i 30–40-årsåldern och kvinnor vid 40-50 års ålder.10

Hur vanligt är HeFH?

I Sverige uppskattas cirka 35 000 individer ha HeFH men av dem har bara ett fåtal blivit diagnosticerade. Just underdiagnostiken vid HeFH är ett stort problem eftersom sjukdomen är behandlingsbar med tidigt insatta effektiva kolesterolsänkande läkemedel. Med rätt behandling kan överlevnaden vid HeFH kraftigt förbättras.10

Ladda ner FH Sveriges broschyr riktad till vårdpersonal och patient »

Referenslista »

Intervjuer med föreläsare under ”Vinsterna med ett strukturerat omhändertagande av patietner efter akut koronart syndrom (AKS)” 22 november 2019

 • Vad är syftet med mötet gällande ”strukturerat omhändertagande av patienter efter akut koronart syndrom (AKS)”?
 • Vilka är de stora skillanderna gällande dyslipidemibehandling mellan ESC/EAS riktlinjer från 2016 till 2019?
 • Hur kommer dessa riktlinjer att implementeras i Sverige?
 • Hur kvalitetssäkrar vi övergången från slutenvården till primärvården för AKS patienterna? Hur kan framtidens hjärtrehabilitering se ut?
 • Hur gör ni praktiskt för att nå behandlingsmålen för lipider?
 • Hur ska vi lyckas få hjärtinfarktpatienterna rökfria?
 • Hur motiverar man patienterna till fysisk aktivitet?