Injektionsträning - hur man tar Praluent®

Instruktionsvideo – hur man injicerar Praluent

Behandling med Praluent förfylld penna

 • Injektionen ska administreras varannan vecka (missad dos: inom 7 dagar, ta injektionen, om mer än 7 dagar hoppa över injektionen)
 • Förvara pennan i kylskåp (2°C-8°C). Pennan kan förvaras utanför kylskåp (vid högst 25°C) skyddat från ljus under en sammanhängande period av högst 30 dagar. Efter att läkemedlet tagits ut från kylskåpet måste det användas inom 30 dagar eller kasseras
 • Engångspenna (1 ml) - Autoinjektor
 • Koncentration – 75 mg/ml eller 150 mg/ml
 • Injektionen ska ges subkutant (under huden)

Praluent finns i en förfylld penna (autoinjektor). Den förfyllda pennan består av en förfylld spruta samt en motor som trycker ner kolven i sprutan.

Läkemedlet injiceras under huden och kan ges av patienten själv eller av någon annan.

Förberedelse innan injektion

Ta fram Praluentpennan och låt den ligga i rumstemperatur 30-40 minuter.

Tag fram:

 • Alkoholservetter
 • En sticksäker behållare
 • Papperskompresser eller bomullstussar
 • Plåster

Bruksanvisning: Så här injicerar du

1. Titta på Praluentpennans etikett

 • Kontrollera att du har rätt produkt (Praluent) och rätt dos
 • Kontrollera utgångsdatum (EXP:), använd inte om utgångsdatum har passerats

OBS! "sista förbrukningsdag" är detsamma som utgångsdatum (EXP:) som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

2. Titta på fönstret

 • Kontrollera att lösningen är klar, färglös till svagt gul och fri från partiklar – om inte, använd den inte
 • Du kanske ser en luftbubbla. Det är normalt
 • Använd inte om fönstret är helt gult

3. Låt pennan anta rumstemperatur, tag ut från kylen och vänta 30 till 40 minuter

 • Låt pennan anta rumstemperatur, värm inte upp den
 • Använd pennan så snart den har antagit rumstemperatur
 • Lägg inte tillbaka pennan i kylskåpet

Försök inte att värma pennan på något annat sätt, såsom i mikrovågsugn eller genom att använda varmvatten.

4. Förbered injektionsstället

 • Tvätta händerna med tvål och vatten och torka med handduk
 • Du kan injicera i
  • lår,
  • mage (utom området 5 cm från naveln)
  • den yttre sidan av din överarm
 • Sitt ner under injektionen
 • Tvätta huden på injektionsområdet med en alkoholservett
 • Injicera inte i hud som är öm, hård, rodnad eller känns het
 • Injicera inte nära en synlig ven
 • Byt injektionsställe vid varje injektionstillfälle
 • Injicera inte Praluent och andra injektionsläkemedel på samma injektionsställe

Om injektionen ges av en annan person (till exempel en sköterska eller släkting) är det bäst att injicera i överarmen. Om du måste injicera andra läkemedel ska du använda olika injektionsställen för varje läkemedel.

Hur man injicerar

 • Efter att du avslutat steg 1-4 ska du dra av den blå skyddshylsan
 • Dra inte av den blå skyddshylsan innan du är redo att injicera
 • Försök inte sätta tillbaka den blå skyddshylsan.

Ibland kan man behöva dra ganska hårt. Det kan vara lite svårt att ta bort den blå skyddshylsan.

5. Håll Praluentpennan så här

 • Rör inte det gula skyddshöljet
 • Försäkra dig om att du kan se fönstret

6. Tryck ned det gula säkerhetsskyddet mot huden i ungefär 90° vinkel

 • Tryck och håll pennan stadigt mot kroppen tills det gula säkerhetsskyddet inte längre syns.
  Pennan kommer inte att fungera om inte det gula säkerhetsskyddet är helt nedtryckt
 • Om det behövs, nyp om huden för att försäkra dig om att injektionsstället är stadigt

Det går bra att trycka den förfyllda pennan mot huden flera gånger, detta för att säkerställa att du hamnar i en bra och bekväm position.

7. Tryck och släpp den gröna knappen med tummen omedelbart

 • Du kommer att höra ett klick. Injektionen har nu påbörjats
 • Fönstret kommer att börja bli gult

Om du inte hör ett andra klickljud bör du räkna långsamt till 10 för att säkerställa fullständig injektion.

Släpp knappen direkt!

Om du inte släpper knappen, så hörs inte ett andra klickljud när injektionen är fullständig.

8. Fortsätt hålla pennan mot huden efter det att du har släppt knappen

 • Injektionen kan ta upp till 20 sekunder

Injektionstiden kan variera mellan 2 och 20 sekunder.

9. Kontrollera att fönstret har blivit gult innan du avlägsnar pennan

 • Om fönstret inte blir helt gult, ring Sanofi (08-634 50 00) för att få hjälp. Ge inte dig själv en andra dos utan att tala med läkare
 • Avlägsna inte pennan förrän hela fönstret har blivit gult
 • Din injektion är fullständig när fönstret har blivit helt gult, du kommer eventuellt att höra ett klickljud

10. Ta bort pennan från huden

 • Gnugga inte huden efter injektion
 • Om det blöder lite, tryck en papperskompress eller en bomullstuss på stället till dess blödningen slutar
 • Sätt eventuellt på ett plåster

11. Kasta pennan och skyddshylsan

 • Sätt inte tillbaka den blå skyddshylsan
 • Kasta pennan och skyddshylsan i en sticksäker behållare omedelbart efter användning
 • Kassera behållaren enligt kommunala riktlinjer
 • Förvara alltid behållaren utom syn- och räckhåll för barn

Gör inte detta med Praluent

 • Rör inte det gula säkerhetshöljet
 • Använd inte pennan om den tappats eller skadats
 • Använd inte pennan om den blå skyddshylsan saknas eller inte sitter på ordentligt
 • Återanvänd inte pennan
 • Skaka inte pennan
 • Förvara utom syn- och räckhåll för barn
 • Utsätt inte pennan för direkt solljus

Läs bruksanvisningen inför varje injektion!

Ladda ned bruksanvisningen för Praluents injektionspenna